Tietosuojaseloste

SELOSTE HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMISTA


REKISTERINPITÄJÄN NIMI JA YHTEYSTIEDOT
Raision KuntoGolf Oy
Piilipuunkatu 1, 21200 RAISIO
Y-tunnus: 3297186-4
www.hyvinvointikeskusraisio.fi
Yhteydenotot: raisionkuntogolf@gmail.com
050-4124131

KÄSITTELYN TARKOITUKSET
1) Asiakasrekisteri
Asiakkaan tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
* Raision KuntoGolf Oyn toimintaan osallistuminen
* Laskutus
* Sähköinen ja muu viestintä
* Muut asiakassuhteen hoitoon liittyvät toimet
2) Työntekijärekisteri
Henkilötietojen käsittelyperusteena on henkilön työsuhde Raision KuntoGolf Oy:n kanssa.
Tietoja käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:
* Palkanmaksu
* Viranomaisilmoitukset (esim. verotusasiat)
* Ilmoitukset vakuutusyhtiöihin (esim. eläke- ja tapaturmatapauksissa) * Muut mahdolliset työsuhteeseen liittyvät ilmoitukset
Päivitetty 17.8.2022
KUVAUS KÄSITELTÄVISTÄ TIEDOISTA
1) Asiakasrekisteri
Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
* Nimi * Sukupuoli
* Syntymäaika
* Postiosoite
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero
* Luvat ja suostumukset esim. uutiskirjeisiin
* Muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot
2) Työntekijärekisteri
Työntekijärekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:
* Nimi
* Henkilötunnus
* Postiosoite
* Sähköpostiosoite
* Puhelinnumero
* Työsuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot (esim. työsopimus ja verokortti)
* Tarvittaessa tieto rikosrekisteriotteen esittämisestä ja sen tunnistetiedoista
TIETOLÄHTEET
RaisionKuntoGolf Oy:n rekistereissä olevat tiedot kerätään seuraavista lähteistä:
* Henkilöltä itseltään
* Henkilön käyttämien yrityksen tarjoamien palveluiden perusteella
* Väestötietorekisteristä tai vastaavasta
HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET
Raision KuntoGolf Oy:n asiakkaiden tiedot voidaan luovuttaa seuraaville tahoille:
* SML-Tilipalvelut Oy (talous- ja palkkahallinto on ulkoistettu. Luovutamme heille laskutukseen, perintään, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyviä tietoja)
TIETOJEN SIIRTO KOLMANSIIN MAIHIN TAI KANSAINVÄLISILLE JÄRJESTÖILLE
Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisiin kolmansiin maihin, jotka EU:n komissio on hyväksynyt riittävän tietosuojatason omaaviksi maiksi. Lista hyväksytyistä maista löytyy osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/law- topic/data-protection/data-transfers-outside- eu/adequacy-protectionpersonal-data-non-eu-countries_en.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Säilytämme asiakkaidemme tietoja niin kauan, kun asiakas itse haluaa tietonsa poistettavan tai tietojen poistamiselle on jokin laillinen peruste. Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on jokin lakisääteinen velvollisuus (esim. työlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika).
TURVATOIMIEN KUVAUS
Henkilötiedot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa palvelimella, joka on suojattu palomuurilla Raision KuntoGolf Oy:n kotisivut ja tietoihin pääsee käsiksi vain salattua yhteyttä käyttämällä.
Raision KuntoGolf Oy:n sisällä henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin (esim. hallituksen jäsenet, työntekijät ja muut luottamustoimissa olevat). Jokaisella tietoja käsittelevällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joita käyttämällä hän pääsee käsittelemään tietoja. Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Niitä, joilla on pääsy tietoihin, on ohjeistettu käsittelemään tietoja lainmukaisesti. Yrityksen hallitus valvoo henkilötietojen käsittelyä.
ASIAKKAAN OIKEUDET
1) Oikeus saada pääsy tietoihin
Asiakkaalla on oikeus saada pääsy häntä koskeviin henkilötietoihin. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
2) Oikeus vaatia tietojen oikaisemista
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
3) Oikeus tietojen poistamiseen
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
4) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
5) Oikeus tietojen siirtämiseen
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
6) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Pyyntö ja sen perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainitulle taholle.
7) Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Asiakkaalla on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Tietoja ei käytetä profilointiin eikä niitä hyödynnetä automaattisessa päätöksenteossa. TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTOKSET
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 7.10.2022.

Raision KuntoGolf Oy
raisionkuntogolf@gmail.com